Madrid
(+34) 914 855 542
Barcelona
(+34) 931 222 314
Lisboa
(+351) 213 876 414

Agent digitalitzador

1. Dret de la Informació

Us informem que aquest Lloc Web https://www.digitalgroup.es/ és de DIGITAL GROUP Branch, SL, (d’ara endavant, “DIGITAL GROUP”), amb NIF B-85533321 i domicili social al Carrer General Ramírez de Madrid 8, 4t, 28020, Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 26073, Foli 93, Full M-469977, Inscripció 1, inscrita al Registre Mercantil de Madrid.
L’accés i/oo ús del Lloc Web us atribueix la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquest Avís Legal.
L’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”) pot posar-se en contacte amb DIGITAL GROUP a través de la següent adreça de correu electrònic: info@digitalgroup.es

2. Ús del Lloc Web

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web. El Lloc Web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (d’ara endavant, “Continguts”) pertanyents a DIGITAL GROUP oa tercers a què l’Usuari pot tenir accés.
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

(ii) Provocar danys als sistemes físics i lògics del Lloc Web de DIGITAL GROUP, dels seus proveïdors o de terceres persones.

(iii) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(iv) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de DIGITAL GROUP tercers proveïdors i altres usuaris.

(v) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de DIGITAL GROUP.

(vi) Suprimir, ocultar o manipular els continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de DIGITAL GROUP o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se als continguts.

DIGITAL GROUP adverteix que els materials continguts en aquest Lloc Web han estat inclosos a mer títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret.

L’Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest Lloc Web poguessin no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials es poden modificar, desenvolupar o actualitzar sense notificació prèvia.

DIGITAL GROUP tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació de les actuacions esmentades.

DIGITAL GROUP podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, DIGITAL GROUP comunicarà a l’Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.

DIGITAL GROUP no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos al Lloc Web.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual del Contingut del Lloc Web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de DIGITAL GROUP, o bé d’un tercer que n’ha autoritzat la utilització, per la qual cosa és a DIGITAL GROUP a qui correspon l’exercici exclusiu de els drets dexplotació daquests. Per això i en virtut del que disposa la legislació aplicable en matèria de Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, DIGITAL GROUP no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc Web, els serveis o els continguts d’aquest.

Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del Lloc Web mentre això sigui estrictament necessari per a l’ús i visualització del Lloc Web des d’un ordinador personal.

4. Responsabilitat i Garanties

DIGITAL GROUP declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. Tot i això, DIGITAL GROUP no es pot fer responsable de:

(i) La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis.

(ii) L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.

(iii) L’absència de virus i/o altres components nocius.

(iv) Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de DIGITAL GROUP.

Les aportacions que es poden trobar a aquestes pàgines s’han realitzat únicament a títol informatiu. DIGITAL GROUP no garanteix la integritat, exactitud i actualitat dels continguts. Per això, no són vàlides com a assessorament jurídic concret en casos particulars. Les relacions mandatàries tindran lloc només després de la confirmació per escrit.

DIGITAL GROUP no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin al Lloc Web podent dirigir a l’Usuari a altres llocs web sobre els quals DIGITAL GROUP no té cap tipus de control, per la qual cosa la inclusió d’enllaços a altres llocs web no implica laprovació dels seus continguts per part de DIGITAL GROUP ni lexistència de cap tipus dassociació entre DIGITAL GROUP i els seus titulars. Per això l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al Contingut i en les condicions d’ús que hi regeixin.

5. Durada i modificació

Aquest Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent DIGITAL GROUP efectuar canvis sobre les condicions especificades en aquest, i que entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

DIGITAL GROUP podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els serveis que presta, així com també la forma en què aquests apareguin localitzats o presentats. S’entenen com a vigents les condicions que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web de DIGITAL GROUP.

L’accés i/o l’ús del Lloc Web s’entendrà com una acceptació per part de l’Usuari del present Avís Legal i les seves condicions i, si escau, els canvis efectuats.

6. Hipervincles

En cas que al lloc web de DIGITAL GROUP es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, DIGITAL GROUP no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas DIGITAL GROUP assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. Salvaguarda i Interpretació

Aquest Avís Legal constitueix un acord entre cadascun dels Usuaris i DIGITAL GROUP.

Si l’autoritat competent declara que una disposició és il·legal, invàlida o inaplicable, aquesta declaració respecte a una o diverses clàusules s’entendrà sense perjudici de la validesa de les altres clàusules.

El fet que DIGITAL GROUP no exigeixi el compliment estricte de cap de les disposicions del present Avís Legal no constitueix ni pot interpretar-se de cap manera com una renúncia de la seva part a exigir el compliment estricte en el futur

8. Informació General

DIGITAL GROUP perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. Notificacions

DIGITAL GROUP podrà realitzar les oportunes comunicacions a través de l’adreça de correu electrònic facilitada pels Usuaris als formularis de registre oa través de qualsevol altre mitjà facilitat a les dades de contacte de l’Usuari.