Madrid
(+34) 914 855 542
Barcelona
(+34) 931 222 314
Lisboa
(+351) 213 876 414

Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és DIGITAL GROUP Branch, SL, (d’ara endavant, “DIGITAL GROUP”), amb NIF B-85533321 i Carrer General Ramírez de Madrid 8, 4t, 28020, Madrid.
L’informem que la titularitat del Lloc web d’https://www.digitalgroup.com/ (d’ara endavant, “el Lloc web”), és de DIGITAL GROUP.
L’accés i/o ús del Lloc web, li atribueix la condició d’Usuari (d’ara endavant, l’«Usuari»), i implica l’acceptació, des d’aquest accés i/o ús, de la present Política de Privacitat.
L’Usuari podrà contactar amb DIGITAL GROUP en la següent adreça de correu electrònic: info@digitalgroup.es

 

2. Per què DIGITAL GROUP està legitimat per dur a terme el tractament de dades?

DIGITAL GROUP està legitimat per tractar les dades per poder dur a terme la prestació dels seus serveis.
DIGITAL GROUP es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.
Aquesta Política de Privadesa regula l’accés i l’ús al servei (d’ara endavant, el “Servei”) que DIGITAL GROUP posa a disposició de l’Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats al Lloc Web.
En aquest sentit, les bases de legitimació utilitzades per DIGITAL GROUP per al tractament de les dades dels Usuaris són:

(i) El consentiment dels usuaris al tractament de les seves dades personals; i/o

(ii) L’aplicació a petició de l’usuari de mesures precontractuals o mantenir una relació contractual.

Pel que fa a aquest punt (i), en relació amb el consentiment, l’Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@digitalgroup.es , sense que això afecti la licitud tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

3. Quines són les finalitats del tractament de les vostres dades de caràcter personal per part de DIGITAL GROUP?

Les seves dades de caràcter personal recaptats per DIGITAL GROUP podran ser utilitzats per a les següents finalitats, segons el consentiment atorgat en el formulari de registre corresponent:

(i) Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari, bé sigui a través de la consulta remeti mitjançant el formulari de contacte oa través del xat habilitat al Lloc Web;

(ii) Mantenir informat l’usuari, mitjançant la tramesa de comunicacions comercials per via electrònica a través de telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans equivalents, sobre els productes, serveis i novetats de DIGITAL GROUP.

(iii) En cas d’utilitzar la secció “treballa amb nosaltres”, les dades facilitades per l’Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud d’ocupació i, si escau, permetre optar a un lloc de treball a DIGITAL GROUP.

(iv) Possibilitar la participació de l’Usuari en les activitats proposades al Lloc Web, així com la descàrrega de continguts gratuïts oferts al mateix.

 

 

4. Destinataris.

Us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran tractades únicament per part de DIGITAL GROUP sense que aquestes dades siguin objecte de cessió a terceres parts.

 

5. Veracitat de les dades facilitades pels usuaris i dades de menors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a DIGITAL GROUP qualsevol modificació d’aquestes dades.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se DIGITAL GROUP el dret a excloure dels serveis registrats tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

 

6. Conservació de les dades.

La protecció de la privadesa i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a DIGITAL GROUP. Per tant, DIGITAL GROUP fa tot el possible per evitar que les dades de l’Usuari siguin utilitzades de manera inadequada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l’usuari.

DIGITAL GROUP conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre l’Usuari no revoqui la voluntat de donar-se de baixa dels serveis de DIGITAL GROUP.

Posteriorment, en cas que sigui necessari, DIGITAL GROUP mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

 

7. Drets de l’Usuari en relació amb les vostres dades.

L’Usuari té dret a
(i) Accedir a les vostres dades personals.

(ii) Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes

(iii) Sol·licitar-ne la supressió.

(iv) Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.

(v) Oposar-se al tractament de les seves dades.

(vaig veure) Sol·licitar la seva portabilitat.

(vii) No ser objecte de decisions individuals automatitzades.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça d’email info@digitalgroup.es indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI
L’Usuari també pot enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Carrer General Ramírez de Madrid, 8. 4t, 28020, Madrid.

La comunicació adreçada a DIGITAL GROUP haurà de contenir la següent informació:

• Nom i cognoms de l’Usuari; fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.
• Petició en què es concreta la sol·licitud.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular a l’Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels vostres drets. L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

 

8. Seguretat de les dades.

La protecció de la privadesa i les dades personals dels Usuaris és molt important per a DIGITAL GROUP. Per tant, DIGITAL GROUP fa tot el que està a la mà per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada, permetent l’accés a aquest únicament a personal autoritzat.

DIGITAL GROUP manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a a través del Lloc Web sense perjudici d’informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

DIGITAL GROUP es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur a les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

 

9. Preguntes.

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb DIGITAL GROUP mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: info@digitalgroup.es

 

10. Acceptació i consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament per part de DIGITAL GROUP, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.